BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA

SREDNJA ŠKOLA «NIKOLA ŠOP»

FRA ANTUNA KNEŽEVIĆA 27,  JAJCE

TEL. 030/654-174, FAX: 030/654-175

Ur. Br.332/2020

Datum: 20.10.2020.god.

Školski odbor Srednje Škole „Nikola Šop“ raspisuje:

NATJEČAJ za popunu sljedećeg radnog mjesta

  1. Profesor geografije, 16 sati tjedno, određeno, do 30.06.2021. godine

Za navedeno radno mjesto  uz prijavu kandidati su dužni dostaviti original ili ovjerenu kopiju dokumenata:

  1. prijava (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela te e-mail adresa, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, novine ili naziv web stranice škole u kojima je oglas objavljen s datumom objave popis priložene dokumentacije uz prijavu) koja mora biti vlastoručno potpisana,
  2. životopis,
  3. diploma o završenoj odgovarajućoj stručnoj spremi,
  4. izvod iz matične knjige rođenih,
  5. uvjerenje o državljanstvu,
  6. potvrdu o položenom stručnom ispit
  7. dokaz od Zakonom mjerodavne institucije da kandidat ostvaruje pravo u skladu sa Zakonom o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji i Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica

Kandidat koji budu primljen, dužan je prije stupanja u rad dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak i uvjerenje da nije osuđivan.

Komisija će razmatrati prijave kandidata prijavljenih na natječaj koje su podnesene u zakonskom roku, a koje su potpune te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja.

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objave.

Na web stranici škole će se objaviti vrijeme i mjesto održavanja testiranja kandidata, kao i rang lista kandidata.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prioriteta dužan je uz prijavu priložiti odgovarajući dokaz o tom pravu.

Isprave i dokazi koji se prilažu u ovjerenoj preslici ili originalu ne mogu biti stariji od šest mjeseci.

Povjerenstvo za provođenje javnog oglasa kandidate čija dokumentacija nije potpuna obavijestiti putem internet stranice škole.

Ako prijavljeni kandidat ne pristupi zakazanom testiranju, smatrat će se da je odustao od natječaja.

Prijave slati isključivo poštom na adresu: Srednja škola „Nikola Šop“

                                                                   Fra Antuna Kneževića 27

                                                                        70 101 Jajce

S naznakom: „Prijava na natječaj- NE OTVARATI“

                                                                          Školski odbor Srednje škole „Nikola Šop“ Jajce